به منظور کاهش هزینه داوطلبان محترم، چه از نظر مالی و چه از نظر وقت، تمام داوطلبان محترم می توانند کلیه خدمات مشاوره حضوری را به صورت غیر حضوری دریافت نمایند. از نظر ارائه خدمات هیچگونه تفاوتی وجود ندارد.

خدمات به شرح ذیل می باشد:

الف) مشاوره های شامل:

۱روش صحیح مطالعه

۲روش های صحیح تست زنی

۳روش های ایجاد تمرکز

ب) برنامه ریزی تحصیلی فردی (هفتگی، دو هفتگی، ماهانه)

ج) تحلیل آزمون های آزمایشی داوطلبان

د) تماس تلفنی با داوطلبان در زمانی که متعاقبا با داوطلب مشخص می گردد.

ه) ارائه گزارش روند تحصیلی داوطلبان به آقای اولادی و انعکاس راهکارهای استاد.

هزینه مشاوره غیر حضوری پس از تماس تلفنی اول مشخص می گردد.