بیوگرافی

مهندس رضا اولادی

سوابق کاری:

سابقه مشاوره در دبيرستان های مختلف از جمله

دبيرستان علامه حلی ٢

دبيرستان علامه حلی ٣

دبيرستان علامه حلی ٧

دبيرستان فرزانگان

دبيرستان نمونه رشد

دبيرستان امام جعفر صادق(ع)

دبيرستان دخترانه باهنر و علويان و طلوع و شايستگان

دبيرستان دخترانه مشکوه

تالیفات:

كتاب علمی ترين متد انتخاب رشته